m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP
Image Alt

Bajkovita priroda

Ogulinski kraj leži u sjeveroistočnom graničnom području krškog dijela Dinarida. Geološki činitelji bili su presudni u oblikovanju sadašnjeg reljefa. Izražena vapnenačko-dolomitna podloga, propusnost terena, vertikalna cirkulacija vode i njezina oskudica, te zastupljenost svih odgovarajućih krških oblika nisu rezultirali tipičnim krškim pejzažom, već ga karakterizira ozelenjelost krajolika, pa ga stručnjaci definiraju kao ozelenjeli pokriveni krš. Polja su pretežno poljoprivredne, odnosno travnate površine, a planinski dio pokrivaju bogate i guste šume bukve i jele koje na visinama prelaze u zonu klekovine.