m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Javni poziv za dostavu sadržaja za Bajkoviti Advent u Ogulinu

Pozivamo vas na prijavu sadržaja za Bajkoviti Advent u Ogulinu!

Program Bajkovitog Adventa će se održavati od 01.12.2019. do 07.01.2020. u sklopu kojega će se organizirati i rad Klizališta na Crvenom igralištu u periodu od 20.12.2019. do 06.01.2020.

OPĆI CILJ:

Objedinjavanje lokalnih dionika s ciljem kreiranja programa obilježavanja Bajkovitog Adventa u Ogulinu 2019. s naglaskom na očuvanju i promociji tradicijskih vještina i znanja ovog kraja povezanih sa slavljenjem Adventa, te poticanju i promociji ekoloških pristupa te inovativnih i kreativnih sadržaja usmjerenih k podizanju atraktivnosti događanja.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Prijaviti se mogu institucije, Udruge, umjetničke organizacije i ostale pravne i fizičke osobe. Svaki prijavitelj može podnijeti najviše 3 prijave s time da svaki program mora biti posebno prijavljen.

Napomena. Ugostiteljska djelatnost nije predmet ovog javnog poziva.

PRIHVATLJIVI SADRŽAJI/AKTIVNOSTI:

Prihvatljivi su kulturni, umjetnički i zabavni sadržaji/aktivnosti, izložbe i ostali sadržaji ili aktivnosti koji će doprinijeti kreiranju duha tradicijskog i autentičnog Adventa u Ogulinu te inovativni i kreativni sadržaji koji će pojačati atraktivnost novogodišnjih sadržaja.

PREDNOST IMAJU SADRŽAJI KOJI:

 • Interpretiraju tradicijske običaje ogulinskog kraja, pogotovo u smislu tradicije slavljenja Adventa i korištenje inovativnih pristupa u interpretaciji tradicije ovog kraja.

 • Interaktivni su i omogućuju posjetiteljima sudjelovanje (radionice,..)

 • Odgovaraju tehničkim uvjetima kojima raspolaže organizator

 • Financijski zahtjevi odgovaraju stvarnim veličinama i potrebama

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Organizator će donijeti Odluku o konačnom iznosu prihvatljivih troškova po pojedinom sadržaju na temelju analize podataka navedenih u prijavi. Troškovi moraju biti specificirani i razdijeljeni na troškove honorara, razglasa, putni trošak,… Prilikom procjene prijave analizirat će se potreba naznačenih troškova u odnosu na prijavljen sadržaj ili aktivnost kao i realnost visine navedenih troškova. Organizator zadržava pravo korekcije troškova navedenih u prijavi.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova

 • dospjele kamate;

 • kazne, financijske globe i troškovi sudskih sporova;

 • doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu;

 • plaćanje neoporezivih bonusa zaposlenima;

 • naknade za financijske transfere i druge pristojbe u potpunosti financijske prirode;

 • troškovi koji su već bili financirani iz javnih izvora odnosno troškovi koji se u razdoblju provedbe projekta financiraju iz drugih izvora;

 • donacije u dobrotvorne svrhe; – zajmovi drugim organizacijama ili pojedincima;

 • reprezentacija;

 • troškovi namirnica i sirovine (hrana i piće)

 • troškovi koji nisu predviđeni Ugovorom te

 • drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima projekta.

KAMO POSLATI PRIJAVU?

Potpisan i ovjeren (ako je primjenjivo) obrazac prijave je potrebno poslati isključivo e-poštom na e-adresu: aleksandra@tz-grada-ogulina.hr .

ROK ZA SLANJE PRIJAVE:

Rok za slanje prijave je 31.10.2019. godine do 24:00.

Prijave pristigle van roka neće se razmatrati.

KOME SE OBRATITI AKO IMATE PITANJA?

Sva pitanja vezana uz prijavu programa možete uputiti na e-mail: aleksandra@tz-grada-ogulina.hr.

Odgovore na pitanja bi će poslani u najkraćem mogućem roku, a najčešća pitanja i odgovore ćemo objaviti na web stranici TZ grada Ogulina na lokaciji objave Javnog poziva.

PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU PROGRAMA ZA BAJKOVITI ADVENT U OGULINU:

Turistička zajednica grada Ogulina je organizator Bajkovitog Adventa u Ogulinu. U svrhu evaluacije prijavljenih sadržaja, Turističko vijeće će imenovati Organizacijski odbor Bajkovitog adventa u Ogulinu. Organizacijski odbor Bajkovitog Adventa u Ogulinu će izvršiti odabir prijavljenih programa u skladu s raspoloživim financijskim mogućnostima i tehničkim uvjetima koje ima na raspolaganju.

PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Neće biti uzeta  u razmatranje prijava na Javni natječaj koja:

 • je dostavljena van roka za podnošenje prijava
 • u prijavnom obrascu ne sadrži sve tražene podatke

Javni poziv Bajkoviti Advent u Ogulinu

Obrazac za prijavu Bajkoviti Advent