m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Natječaj za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice grada Ogulina

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, radu i plaćama i naknadama radnika Turističke zajednice grada Ogulina ( UR.BROJ: 186/1, 29.04.2024.), članka 30. stavka 6. Statuta Turističke zajednice grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije 37/20) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Ogulina o raspisivanju natječaja za direktora/icu Turističke zajednice grada Ogulina donesenoj na sjednici dana 29. ožujka 2024. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Ogulina raspisuje

NATJEČAJ
za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice grada Ogulina
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 51/22 i 64/23), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:

  1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
  2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
  3. znanje jednog stranog jezika,
  4. znanje rada na osobnom računalu,

Uz dokaze o ispunjavanju gore navedenih posebnih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat je dužan priložiti svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Ogulina, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) direktor/direktorica turističke zajednice mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Prijava na natječaj mora sadržavati:
– ime i prezime kandidata/kandidatkinje, OIB
– adresu,
– broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
– naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj,
– specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
– vlastoručni potpis kandidata/kandidatkinje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidat moraju dostaviti:
– životopis, vlastoručno potpisan,

– presliku osobne iskaznice,

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu visokoškolske ustanove kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim natječajem),

– dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme odnosno jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu – izvornik ili presliku elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna
sprema i izvornik ili preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju,

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit,

– dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe, indeksa ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog stranog jezika),

– dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu),

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Ogulina vlastoručno potpisan.

Napomene:

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.

U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. 04.2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave koje se dostave na način različit od načina dostave propisanog ovim Natječajem neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Turističko vijeće će provesti razgovor s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.
Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja razgovora telefonskim putem i
putem elektronske pošte. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na temelju provedenih razgovora, Turističko vijeće donosi Odluku od izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora Turističke zajednice grada Ogulina na mandat od četiri (4) godine.

Nakon donošenja Odluke Turističkog vijeća o izboru kandidata, o rezultatima natječaja kandidati s kojima je obavljen razgovor bit će obaviješteni elektroničkom poštom.

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Ogulina zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/direktorice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na
muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Rok za dostavu prijave je 8 dana od dana objave natječaja na službenoj internet stranici Turističke zajednice grada Ogulina (https://visitogulin.hr/).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa
naznakom: „Natječaj za direktora/direktoricu – NE OTVARATI“ na adresu: Turistička zajednica grada
Ogulina, Kardinala Alojzija Stepinca 1, 47 300 Ogulin, preporučenom poštom.

 

TEKST NATJEČAJA – PDF