m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Natječaj za izbor direktora/ice Turističke zajednice grada Ogulina

Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 30. stavka 6. Statuta Turističke zajednice grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije 37/20) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Ogulina o raspisivanju natječaja za direktora/icu Turističke zajednice grada Ogulina donesenoj na sjednici dana 31. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Ogulina raspisuje

NATJEČAJ
za izbor direktora/ice Turističke zajednice grada Ogulina

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme na 4 godineUz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te odredbi članka 3.

Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:

1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
3. znanje jednog stranog jezika,
4. znanje rada na osobnom računalu,
5. da izradi prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Ogulina, na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Prijava na natječaj mora sadržavati:
– ime i prezime kandidata, OIB
– adresu,
– broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
– naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
– specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
– potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:
– životopis;
– presliku osobne iskaznice;
– presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja
određenog ovim natječajem;
– dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme odnosno jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu – izvornik ili presliku elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju;
– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit;
– dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa);
– dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu);
– prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Ogulina vlastoručno potpisan.

Napomena:
U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20).

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. 04.2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Turističko vijeće će provesti razgovor s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja razgovora telefonskim putem i putem elektronske pošte.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na temelju provedenih razgovora, Turističko vijeće donosi Odluku od izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora Turističke zajednice grada Ogulina na mandat od četiri (4) godine.

Nakon donošenja Odluke o izboru kandidata, o rezultatima natječaja kandidati s kojima je obavljen razgovor bit će obaviješteni elektroničkom poštom. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za direktora – NE OTVARATI“ na adresu: Turistička zajednica grada Ogulina, Kardinala Alojzija Stepinca 1, 47 300 Ogulin, osobno u uredu Turističke zajednice u uredovno radno vrijeme ili preporučenom poštom a krajnji rok za dostavu prijava je 19.04.2022.