m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO u Turističkom uredu TZ grada Ogulina

Otvoren je natječaj za radno mjesto u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Ogulina za Višeg stručnog suradnika.

 

Prijave se primaju do 19.12.2022.

 

Više informacija o natječaju i uvjetima se nalazi u nastavku teksta.

 

URBROJ:600

 

Ogulin, 09.12.2022.

 

Na temelju članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma (Narodne novine, broj 52/19 i 42/20) i članka 46. Statuta Turističke zajednice grada Ogulina (Službeni glasnik Karlovačke županije, broj 14/2010 od 13.04.2010.) te sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice grada Ogulina, direktorica Turističke zajednice grada Ogulina, raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca u Turističkoj zajednici grada Ogulina – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme na 12 mjeseci (godina dana) s probnim rokom od mjesec dana (30 dana).

 

 

Uvjeti:

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17 i 98/19) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine, broj 23/17, 72/17, 52/19 i 13/22; u daljnjem tekstu: Pravilnik):

  1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)
  2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
  3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
  4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
  5. da poznaje rad na osobnom računalu.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis u Europass obliku, vlastoručno potpisan, sa svim dokazima o posebnim znanjima, vještinama i iskustvu navedenim u istom;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice);

– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe);

– dokaz o traženom radnom iskustvu:

 

a) elektronički zapis odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

b) preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na poslovima u struci;

 

–  dokaz da poznaje jedan svjetski jezik (preslika svjedodžbe, potvrde ili pisana izjava);

– preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (odnosi se na kandidata koji ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu);

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od objave natječaja

 

 

Uvjeti odabira kandidata: Intervju i provjera znanja pisanim i usmenim putem. Testiranje će biti objavljeno u roku od 8 dana od administrativne provjere o čemu će kandidati biti obaviješteni pisanim putem.

 

 

Opis poslova:

 

Viši stručni suradnik obavlja slijedeće poslove i zadatke:

–      izrađuje prijedloge programa i planira promocije turističkog proizvoda grada Ogulina;

–      provodi sve radnje promocije turizma Grada prema potrebama članova Turističke zajednice, sukladno osnovnim smjernicama HTZ-a (promotivne prezentacije, oglašavanje, nastupi na turističkim sajmovima , public – relations)

–      izrađuje marketinšku koncepciju turizma Grada i istražuje aktualno kretanje turističke ponude i potražnje;

–      pruža stručnu i svaku drugu pomoć turističkim zajednicama općina, gradova i mjesta vezanu za njihovo djelovanje i razvoj;

–      surađuje s pravnim i fizičkim osobama uključenim u turistički promet radi utvrđivanja i provođenja plana razvoja turizma;

–      dnevno prikuplja i mjesečno obrađuje podatke o turističkom prometu na području Grada;

–      izrađuje izvješća i analize ostvarivanja programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Grada;

–      obavlja sve ostale poslove po nalogu direktora Ureda.

 

Prijave na natječaj se podnose u roku od 10 dana od dana objave natječaja na internet stranici Turističke zajednice grada Ogulina (www.tz-grada-ogulina.hr), isključivo preporučenom pošiljkom u zatvorenoj kuverti predaju u pisanom obliku na adresu Turističke zajednice grada Ogulina, Kardinala A. Stepinca 1, 47300 Ogulin. Uz adresu obvezno je navesti: „Ne otvaraj – Prijava na natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik “.

Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i one koja ne stignu do navedenog roka neće biti razmatrane.

 

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.