m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Nnatječaj za radno mjesto u Turističkom uredu TZ grada Ogulina

URBROJ: 52_2020

Ogulin, 08. svibnja 2020.

Na temelju članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma (Narodne novine, broj 52/19 i 42/20) i članka 46. Statuta Turističke zajednice grada Ogulina (Službeni glasnik Karlovačke županije, broj 14/2010 od 13.04.2010.) te sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice grada Ogulina, predsjednik Turističke zajednice grada Ogulina, raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto stručni suradnik za marketing I knjigovodstveno-računovodstvene poslove u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Ogulina – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17 i 98/19) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine, broj 23/17, 72/17 i 52/19; u daljnjem tekstu: Pravilnik):

1. završena srednja škola u najmanje četverogodišnjem trajanju;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;

3. da poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis, vlastoručno potpisan;
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice);
– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe);
– dokaz o traženom radnom iskustvu:

a) elektronički zapis odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

b) preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na poslovima u struci;

– dokaz da poznaje jedan svjetski jezik (preslika svjedodžbe, potvrde ili pisana izjava);
– preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (odnosi se na kandidata koji ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu);
– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od objave natječaja.

Opis poslova:
Stručni suradnik za marketing I knjigovodstveno-računovodstvene poslove:
– istraživanje tržišta,
– marketing (osmišljavanje prijedloga marketinškog miksa, promidžbenog materijala, promocija, sajmova, turističkog proizvoda), turističkog proizvoda    – PR I suradnja s agencijama
– informiranje turista o znamenitostima I privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture, smještajnim kapacitetima, turističkim proizvodima,
– davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,
– prikupljanje informacija o potrebama turista,
– priprema projektnih ideja za razne fondove,
– obračun plaća s popratnom dokumentacijom
– priprema dokumentacije, vođenje računovodstvene I knjigovodstvene evidencije,
– priprema I predlaganje periodičnih obračuna I završnog računa,

– izrada financijsko-računovodstvenih izvještaja I analiza,
– čuvanje računovodstvene-financijske dokumentacije,
– ostali poslovi iz financijsko-računovodstvenog poslovanja,
– ostali poslovi po nalogu direktora TU.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na internet stranici Turističke zajednice grada Ogulina (www.tz-grada-ogulina.hr), isključivo elektroničkim putem na adresu: tz-grada-ogulina@ka.t-com.hr i/ili aleksandra@tz-grada-ogulina.hr s naznakom u predmetu poruke: Natječaj za radno mjesto stručni suradnik za marketing i knjigovodstveno-računovodstvene poslove u Turističkom uredu TZ grada Ogulina

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, a detalje natječaja možete pročitati u cjelovitom tekstu natječaja u prilogu.

TzOg natječaj za radno mjesto 8.5.2020