m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Natječaj za radno mjesto – viši stručni suradnik/ica u Turističkoj zajednici grada Ogulina

Otvoren je natječaj za radno mjesto – viši stručni suradnik/ica u Turističkoj zajednici grada Ogulina.

Više informacija o natječaju i uvjetima se nalazi u nastavku teksta.

URBROJ: 2

Ogulin, 02.01.2024.

Na temelju članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 5. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 37.,48. i 49.  Statuta Turističke zajednice grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije 37/20), predsjednik Turističke zajednice grada Ogulina, raspisuje natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/ica u Turističkoj zajednici grada Ogulina –  izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme u trajanju od jedne godine uz probni rok od dva mjeseca (60 dana).

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine, broj 13/22; u daljnjem tekstu: Pravilnik):

  1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
  2. najmanje dvije godinu radnog iskustva na poslovima u turizmu,
  3. znanje jednog stranog jezika,
  4. znanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis u Europass obliku, vlastoručno potpisan, sa svim dokazima o posebnim znanjima, vještinama i iskustvu navedenim u istom;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice);

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);

– dokaz o traženom radnom iskustvu:

  1. a) elektronički zapis odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  2. b) preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na poslovima u struci;

–  dokaz da poznaje jedan svjetski jezik (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike, potvrda, uvjerenje ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili pisana izjava da poznaje svjetski jezik i sl.);

– dokaz da poznaj rad na osobnom računali (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove, potvrda, uvjerenje ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili pisana izjava da poznaje rad na računalu i sl.);

– preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (odnosi se na kandidata koji ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu);

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od objave natječaja

Uvjeti odabira kandidata: S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja održat će se intervju.

Termin intervjua će biti objavljeno u roku od 8 dana od administrativne provjere o čemu će kandidati biti obaviješteni pisanim pute.

Opis poslova:

Viši stručni suradnik obavlja sljedeće poslove i zadatke:

– izrađuje prijedloge programa i planira promocije turističkog proizvoda grada Ogulina;

– provodi sve radnje promocije turizma Grada prema potrebama članova Turističke zajednice, sukladno osnovnim smjernicama HTZ-a (promotivne prezentacije, oglašavanje, nastupi na turističkim sajmovima , public – relations)

– izrađuje marketinšku koncepciju turizma Grada i istražuje aktualno kretanje turističke ponude i potražnje;

– pruža stručnu i svaku drugu pomoć turističkim zajednicama općina, gradova i mjesta vezanu za njihovo djelovanje i razvoj;

– surađuje s pravnim i fizičkim osobama uključenim u turistički promet radi utvrđivanja i provođenja plana razvoja turizma;

– dnevno prikuplja i mjesečno obrađuje podatke o turističkom prometu na području Grada;

– izrađuje izvješća i analize ostvarivanja programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Grada;

– obavlja sve ostale poslove po nalogu direktora Ureda.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na internet stranici Turističke zajednice grada Ogulina (www.visitogulin.hr), isključivo preporučenom pošiljkom u zatvorenoj kuverti predaju u pisanom obliku na adresu Turističke zajednice grada Ogulina, Kardinala A. Stepinca 1, 47 300 Ogulin. Uz adresu obvezno je navesti: „Ne otvaraj – Prijava na natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/ica“.

Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i one koja ne stignu do navedenog roka neće biti razmatrane.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Tekst natječaja možete pronaći OVDJE